Algemene voorwaarden

1. Over ons

Een website laten maken: professioneel en betrouwbaar! Na een jarenlange passie in website ontwikkeling en design in vrije tijdsbesteding besloot ikzelf, Kristof Verstraeten in 2013 het heft in eigen handen te nemen. Sindsdien kan u bij KV-Designs terecht voor de creatie van professioneel drukwerk tot website.

Programmatie en ontwerp gebeurt grotendeels achter gesloten schermen, vaak gebeurt een kennismakingsgesprek bij de klanten thuis maar uiteraard kan u ook op afspraak steeds terecht bij ons op kantoor.

KV-Designs
Ondernemingsnummer: BE0502.926.192
Adres: Kapelsesteenweg 82, 2930 Brasschaat BE
Telefoon: 0472/52.42.11
Email: info@kv-designs.be

2. Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KV-Designs en elke overeenkomst die wordt gesloten incl. op afstand tussen zowel bedrijven als consumenten, elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. We hebben het recht om onze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, kom dus regelmatig terug naar deze pagina om op de hoogte te blijven.

Onze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 31 januari 2013, de laatste herziening dateert van 22/01/2024.

3. Contact

Vragen met betrekking tot verkoop, administratie en ondersteuning kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week door gegeven worden via onze online chat en of via onze support pagina (support ticket) voor zover dit mogelijk is. Daar naast kan je ons steeds bereiken via de gegevens vermeld op onze contact pagina of zie ook punt 1. Over ons.

4. Klant gegevens

Het is de verantwoordelijkheid en plicht van de klant om KV-Designs ten aller tijde onmiddellijk te informeren wanneer er wijzigingen zijn met betrekking tot de klant zijn / haar woonplaats, e-mailadres en of telefoonnummer: zie punt 3. Contact. Voor verder vragen of inzage met betrekking tot uw klantengegevens verwijzen we u door naar punt 18. Privacybeleid.

5. Onze diensten en producten

Onze beschrijvingen zijn steeds voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle gebruikte afbeeldingen zijn gekoppeld aan onze aangeboden producten en diensten, sommige kunnen echter alleen als voorbeeld worden gebruikt (hoe het er zou kunnen uit zien). Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet, bij enige twijfel kan je ons steeds vrijblijvend contacteren voor persoonlijke verduidelijking en of ondersteuning.

6. Prijzen en promoties

Alle aangeduide prijzen op onze website en overige marketingmogelijkheden zijn steeds exclusief btw.
Onze facturen zijn uitsluitend betaalbaar in euro (€) op ons hoofdkantoor te Antwerpen, tenzij anders vermeld.

De factuur dient betaald te worden binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld. Indien de factuur niet binnen de initiële betalingstermijn wordt betaald, versturen wij eerst een kosteloze betalingsherinnering, die geldt als formele ingebrekestelling. Hierbij hanteren wij een wachttermijn van 14 dagen. Tijdens deze periode dient de factuur betwist of betaald te worden.

Na afloop van deze wachttermijn hanteren wij het volgende schadebeding:
Een bijkomende kost van €7,50 per nieuwe betalingsherinnering, vermeerderd met de op dat moment geldende portokosten. Vanaf de tweede herinnering kunnen verwijlinteresten (max. 12%) en/of een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden.

Forfaitaire schadevergoeding:

 • €20 indien het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk aan €150 bedraagt;
 • €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen €150,01 en €500 indien het verschuldigde saldo tussen €150,01 en €500 bedraagt;
 • €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven €500, met een maximum van €2.000 indien het verschuldigde saldo hoger dan €500 bedraagt.

Al onze contracten, diensten en producten vallen onder de Belgische wetgeving.
In het geval van een geschil is alleen de rechtbank van Antwerpen, België bevoegd.

7. Betaalmethoden

We bieden verschillende betaalmethoden aan:

 • Bankoverdracht: binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur:
  BE83 7370 3843 8315
  KRED BE BB
  KBC Groep NV – BELGIUM

 • Online betalen via KV-Designs: binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur
  – Bancontact (max. €50.000)
  – Creditcard: Mastercard, Visa, American Express (max. €2.000)
KV-Designs - Bancontact - logo

Voor onze online betalingen werken wij samen met een externe partner en treedt KV-Designs enkel en alleen op als tussen persoon, meer informatie hierover zie 12. Aansprakelijkheid.

8. Domein naam(en)

Bij het bestellen van een domein verklaart de klant dat de persoon die zich aanmeldt accepteert dat het gebruik van de domeinnaam niet in strijd is met de naam of merkrechten van derde partijen of anderszins in strijd zijn met de wetgeving.

Domeinnamen worden altijd geregistreerd op naam van KV-Designs in opdracht van de klant, indien gewenst kan na oplevering van de website de registratie overgedragen worden naar de klant door middel van een support ticket. Voor de registratie van domeinnamen functioneert KV-Designs uitsluitend als bemiddelaar. KV-Designs draagt geen verantwoordelijkheid meer voor de domeinnaam wanneer deze is opgezegd, weg verhuisd of wanneer de webruimte is verwijderd.

Aan het einde van elke abonnementsperiode ontvangt de klant een factuur van KV-Designs voor het jaarlijkse domeintarief, tenzij anders aangegeven. Dit is ongeacht of de domeinnaam gebruik maakt van de DNS servers van KV-Designs of dat servers van derden gebruikt worden.

In het geval er onjuist domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet vergoed. KV-Designs zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien KV-Designs verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam indien deze als nog beschikbaar is.

9. Abonnement(en)

Hosting- domeinnaam- en SSL certificaat- abonnementen lopen altijd voor 12 maanden. 30 Dagen voordat een abonnement afloopt worden deze telkens automatisch verlengd, behalve als het abonnement tijdig geannuleerd wordt zoals vermeld in punt 11. Opzeggen van abonnement.

Voor de klant geldt bij een online-bestelling het recht om de koop ongedaan te maken, waarbij de klant tot 14 dagen heeft om af te zien van zijn bestelling. Domeinen zijn echter uniek en het hosting pakket en servers worden hiervoor op maat ingesteld. Met betrekking tot snelle levering van de bestelling, zal KV-Designs standaard zo spoedig mogelijk reeds beginnen met het oprichten en gereedmaken van het pakket.

De klant accepteert bij het plaatsen van de bestelling, dat een eventueel recht om af te zien van de aanschaf automatisch vervalt als wij reeds begonnen zijn met het oprichten en gereedmaken van het bestelde.

10. Betaling van abonnement(en)

Abonnementen op hosting- domeinnaam- en of SSL certificaten dienen ongeacht het type abonnement: 12 maanden vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd. Voor een overzicht van onze verschillende betalingsmogelijkheden zie 7. Betaalmethoden.

11. Opzegging van abonnement

Een abonnement is actief totdat deze wordt opgezegd door één van de betrokken partijen ingevolgde onze algemene voorwaarden, de klant kan het abonnement dan ook op elk gewenst moment opzeggen.

Onze abonnementen hebben telkens een duur van 12 maanden, tenzij anders vermeldt en worden altijd 30 dagen voor het einde van de abonnementsperiode, automatisch verlengd. Daarom moet een opzegging uiterlijk 60 dagen voor het einde van de huidige abonnementsperiode schriftelijk en ondertekend doorgegeven worden.

Eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd, als een opzegging niet op tijd door KV-Designs ontvangen wordt is de klant verplicht het abonnementsgeld voor de volgende periode van 12 maanden te betalen.

Voorbeeld opzegging: als het abonnement op 1 januari 2024 besteld werd, is het abonnement geldig tot 31 december 2024. Wanneer de klant het abonnement niet wenst te verlengen voor het volgende jaar (2025), moet het abonnement dus vóór 30 oktober 2024 worden opgezegd zoals hierboven beschreven.

12. Aansprakelijkheid

Het gebruik van een abonnement, diensten, software en of hardware van KV-Designs door de klant geschiedt volledig op eigen risico van de klant. KV-Designs is niet verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, enz. van de informatie die de klant verzendt of ontvangt via het internet.

KV-Designs is conform toepasbare wetten aansprakelijk, onderhavig aan de volgende beperkingen: de verantwoordelijkheid van KV-Designs omvat niet operationeel verlies, verlies van gegevens, winstderving, verlies van goodwill of andere indirecte verliezen van de klant die ontstaan door de producten van KV-Designs of aangeboden externe partijen. KV-Designs is ook niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit onderbrekingen, storingen of kosten die KV-Designs noodzakelijk acht om technische, operationele en onderhoudsredenen of die vereist zijn door de overheid.

Indien een abonnement wordt gesloten, wordt geen restitutie verleend op de abonnementsgelden die reeds vooruit zijn betaald. KV-Designs is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door de eigen IT-omgeving van de klant of veroorzaakt door de klant of externe partijen / partners. KV-Designs is niet aansprakelijk voor verlies of schade die veroorzaakt wordt door overmacht. KV-Designs is ook niet aansprakelijk voor diensten die worden geleverd door een derde partij, waarbij KV-Designs optreedt als tussenpersoon.

Ongewenste (spam)mail mag niet vanaf de servers van KV-Designs worden verzonden, in het geval deze regel wordt geschonden, behoudt KV-Designs zich het recht voor de betreffende autoriteit in te lichten en de nodige klantengegevens door te geven aan die autoriteit. KV-Designs behoudt zich het recht voor om betaling te vereisen voor het werk dat men heeft geleverd om dergelijke informatie door te geven aan de betreffende autoriteit.

Het ontwerp, grafische vormgevingen en programmatie die voor de klant ter beschikking wordt gesteld blijft eigendom van KV-Designs ongeacht of deze individuele zijn gewijzigd of niet. Er mogen geen ontwerpen, grafische vormgevingen of programmatie die KV-Designs de klant ter beschikking heeft gesteld worden verspreid naar anderen, zowel op commerciële basis als op niet-commerciële basis. In het geval KV-Designs zich verplicht voelt het gebruiksrecht van een ontwerp, grafische vormgevingen en programmatie in te trekken, kan KV-Designs niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies (direct of indirect) aan de kant van de klant als gevolg van de intrekking. KV-Designs is ook niet verantwoordelijk voor fouten of gebreken of de toegang ervan. In alle gevallen, ongeacht de oorzaak, is de totale aansprakelijkheid volledig op eigen risico van de klant.

13. Verzending en bezorging

De geleverde goederen blijven eigendom van KV-Designs totdat de volledige prijs is betaald.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade en / of verlies tijdens verzending. Als uw pakket of product beschadigd is of ontbreekt: meld deze storingen dan per e-mail, zodat we contact kunnen opnemen met onze transporteur: beschrijf uw defect in details en bezorg ons enkele foto’s om deze te verduidelijken. Standaard zijn bestellingen steeds af te halen bij ons op kantoor, extra transport en verwerkingskosten zullen bijgevolg verrekend worden bij bezorging op een ander adres.

Op dit moment verzenden wij alleen naar de volgende landen:

 • België
 • Nederland

Als uw land niet wordt vermeld, neem dan contact met ons op.

14. Retourneren en vervangen

Klachten met betrekking tot de geleverde goederen en diensten kunnen niet worden aanvaard als ze niet binnen de 14 werkdagen na bestelling en of levering aan ons schriftelijk worden aangeleverd (zie punt 3. Contact).

15. Operationele betrouwbaarheid

KV-Designs behoudt zich het recht voor om het gebruik van producten en of diensten te beperken/verlagen indien dit vereist is om operationele of veiligheidsredenen. Hoewel spam- en virusfilters en overige veiligheidsmaatregelen die de klant ter beschikking worden gesteld, het risico op de ontvangst van ongewenste mails of gehackte websites minimaliseren, garandeert KV-Designs niet dat klanten niet met ongewenste email en of hackers te maken krijgen. Beide partijen dienen het pakket en bijhorende gegevens ten aller tijde als een goede huisvader te behandelen, maak steeds gebruik van een sterk wachtwoord en geef deze nooit door aan derden.

16. Storingen of overmacht

KV-Designs kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van onderbrekingen, defecten, schade, etc. die wordt veroorzaakt buiten de macht van KV-Designs om, waaronder blikseminslag, overstroming, brand, oorlog, terroristische acties, industriële acties, stroom onderbreking, overbelasting van internet, defecten in andere netwerken, defecten bij derde partijen, systeemstoringen, software issues, hardware issues of alle andere soorten overmacht.

17. Wijzigingen

KV-Designs behoudt zich het recht voor om onze algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om onze voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

18. Vragen

Als je meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over de algemene voorwaarden van KV-Designs, kan je ons hier contacteren.
Of bekijk hier ons privacybeleid.